Oblastní rada OS ODSP2

Oblastní sdružení je článkem strany a je tvořeno místními sdruženími oblasti.

Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na oblastní úrovni v období mezi oblastními sněmy.

Oblastní rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.