Komunální volby 2010 - volební program

1. DOOPRAVDY BEZPEČNÁ ULICE
Městská část Praha 2 je centrálním pražským obvodem s vysokou koncentrací rizik spojených s bezpečností osob a majetku. Z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku se v současné době nejvíce obyvatel městské části Praha 2 cítí ohroženo drogově závislými osobami a drobnou pouliční kriminalitou. Každodenní život obyvatel znepříjemňují projevy vandalismu, se kterými se setkáváme v parcích, na tramvajových zastávkách i v podobě graffiti na fasádách domů. Při procházkách našimi krásnými parky bohužel stále narážíme na žebrající bezdomovce popíjející na lavičkách alkohol. ODS nabízí řešení, jak zlepšit bezpečnost ulic Prahy 2 a zajistit vám tak kvalitní a bezpečný život.

Boj s pouliční kriminalitou, hazardem a drogami
Zasadíme se o rozšíření počtu strážníků městské policie, kteří budou dohlížet zejména na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce a v blízkosti škol. Prosadíme posílení hlídkové služby Policie ČR v ulicích Prahy 2.

Již nyní se můžeme pochlubit snížením počtu kapesních krádeží o 20 % díky systematické spolupráci s městskou policií i Policií České republiky. Budeme pokračovat v projektu „Systém včasné intervence“, který představuje propojení všech složek, jež řeší problematiku delikventní mládeže, a jehož hlavním cílem je odvrátit rizika, která děti strhávají ke kriminalitě. Pořádáme pro zájemce „Senior akademii“, která má chránit starší občany a poučit je o preventivních opatřeních v oblasti bezpečnosti s důrazem na zajištění jejich bytů a majetku. Poskytneme adresný příspěvek seniorům na zabezpečení jejich bytů před vloupáním.

Budeme prosazovat takové legislativní změny loterijního zákona, které dají s účinností od roku 2011 obcím právo rušit všechny hazardní podniky (herny, kasina, apod.) na svém území.
Budeme usilovat o úplný zákaz všech hazardních podniků a zároveň o zákaz prostituce provozované ve veřejném prostoru na celém území Prahy 2.

Chceme zamezit pouhému přesouvání uživatelů a distributorů drog mezi jednotlivými městskými částmi, proto se zapojíme do přípravy celopražské represivní protidrogové koncepce. Budeme usilovat o zavedení speciálních drogových týmů, které pomohou rychleji monitorovat a řešit delikventní jednání drogově závislých při narušování soužití v bytech a domech.

Zvýšená ochrana majetku – antigraffiti program

V roce 2010 zahájila MČ Praha 2 rozsáhlý antigraffiti projekt zahrnující okamžité odstranění nástřiků na domech nejen v majetku městské části, ale i na soukromých objektech. Naším cílem je širší zapojení soukromých majitelů domů do projektu. Pro vážné zájemce o alternativní graffiti-výtvarné umění vyčleníme speciální plochy pro jejich tvorbu tak, aby nedocházelo k poškozování ať soukromého či veřejného majetku.

Důsledná kontrola veřejného pořádku

Budeme důsledně dbát na dodržování městské vyhlášky omezující konzumaci alkoholu na veřejnosti ve vytipovaných lokalitách, zejména v parcích, v blízkosti škol a dětských hřišť, občany bez domova. Zajistíme prostřednictvím specializovaných agentur ostrahu dalších dětských hřišť a parků, které budou nepřetržitě hlídány tak, abychom eliminovali nejenom projevy vandalismu, ale zejména abychom posílili pocit bezpečí našich dětí a návštěvníků v odpočinkových zónách.
Po městské policii budeme vyžadovat důslednou kontrolu dodržování nočního klidu, zejména v těch oblastech, kde je zvýšená koncentrace nočních podniků, jejichž provoz po 22. hodině obtěžuje občany nadměrným hlukem.

2. DŮKLADNÁ ČISTOTA
Čistota a pořádek v ulicích a na veřejných prostranstvích jsou nezbytné podmínky pro naše lepší a příjemnější bydlení. Zahájili jsme unikátní projekt „Čistá dvojka“. Jeho cílem je zapojit nás všechny do péče o prostředí kolem nás a vyvolat zájem o to, aby ulice a parky byly čistší. Ze zkušenosti víme, že není důležité jen to, kolik se vyčlení peněz na úklid a údržbu, ale mnohem důležitější je komunikace s občany o tom, jak chceme, aby naše okolí vypadalo.
Čistota ulic, chodníků, parků a veřejných prostranství je prioritou
Problematice úklidu a čistoty městské části Praha 2 byla v uplynulých čtyřech letech věnována značná pozornost a péče. Bylo zahájeno mnoho projektů, které přispěly k tomu, aby městská část byla čistší a krásnější. Chceme pokračovat ve webových aplikacích, které nabízejí občanům možnost sledovat pohyb vozů s odpadem a umožňují upozornit na nepořádek na veřejném prostranství.

Zachováme telefonní linku „ULICE“, na které je možno bezplatně upozornit na nepořádek a veškeré závady na ulicích či v parcích. Odstranění závad budeme sledovat a občany zpětně informovat o vyřešení jejich stížností nebo podnětů.

Zasadíme se o posunutí začátku blokového čištění ulic tak, aby občané mohli se svým vozem odjet až ráno a vyhnuli se odtahu vozu i obtížím s hledáním náhradního parkování přes noc.

Prosazujeme ekologické nakládání s odpadem

Prosadili jsme zřízení sběrného dvora v Perucké ulici, kde mohou občané zdarma odkládat nepotřebné věci včetně nebezpečného odpadu. Zasadíme se také o pokračování unikátního projektu nazvaného „Létající sběrný dvůr“ na tříděný odpad s obsluhou tak, aby každý občan Prahy 2 měl možnost se v blízkosti svého bydliště ekologicky zbavit odpadu, který není možno jen tak zahodit do běžných popelnic. Pro dlouhodobě nemocné a občany s handicapem bude zajištěna bezplatná obsluha, která odpad odnese. Nezapomeneme ani na velkoobjemové kontejnery na netříděný odpad.

Naší největší prioritou bude budování podzemních kontejnerů na tříděný odpad, aby občané měli možnost vyhodit tříděný odpad co nejblíže svému domovu, a aby přesto místo, kde se kontejnery nacházejí, vypadalo čistě a důstojně.

Ulice budou čisté tehdy, budou-li se koše vybírat co nejčastěji. Budeme monitorovat, jak rychle je nutné v různých lokalitách koše vyvážet, a podle potřeby budeme operativně zvyšovat četnost vybírání košů.

Problematiku psích exkrementů musíme řešit společně

Víme, že veřejnosti – zvláště maminkám s dětmi – vadí prostranství a parky znečištěné neodpovědnými pejskaři. Zajistíme, aby parky a ulice byly vždy vybaveny sáčky a nádobami na psí exkrementy. Zvýšili jsme počet čtyřkolek, které „luxují“ naše ulice a parky, a podle potřeby budeme tento efektivní úklid provádět co nejčastěji. Je nezbytně nutné pokračovat s osvětou a oslovováním majitelů čtyřnohých domácích miláčků. Musíme i nadále působit na menšinovou skupinu majitelů psů, kteří pravidla porušují a nedbají na čistotu našich ulic a parků, a ve spolupráci s městskou policií zvýšíme dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích.

3. DOPRAVA BEZ STRESU
Doprava je jedno z hlavních a zásadních témat uplynulých čtyř let. Všechny naše kroky, které vedly ke zklidnění dopravy v Praze 2, naši občané přivítali a podporovali. Naším jediným cílem je i nadále prosazovat základní dopravní motto: Nechceme, aby Praha 2 byla tranzitní městskou částí. Chceme se zasadit o to, aby občané Prahy využívali kromě aut i jiné dopravní prostředky. Praze 2 by tak Pražané pomohli ke zlepšení životních podmínek, na které máme všichni stejný nárok.

Zklidnění dopravy = lepší podmínky pro život

Zklidnění severojižní magistrály má podstatný vliv i na zklidnění dopravy celého území městské části Prahy 2. Proto budeme nadále podporovat veškeré kroky, které vedou ke zklidnění magistrály, tak aby se snížilo ekologické zatížení obyvatel exhalacemi z automobilů a aby magistrála nerozdělovala území Prahy 2 jako těžko překonatelná bariéra jak pro pěší, tak i pro automobily.

Budeme usilovat o zavedení dopravních prostředků MHD, které umožní snadnější nástup bez výškových bariér. Budeme i nadále energicky prosazovat dopravní opatření, která přinesou lepší podmínky pro občany Prahy 2. Nedovolíme, aby každodenní průjezd Pražanů a návštěvníků města do centra Prahy znamenal útrapy pro obyvatele Prahy 2.

Naším cílem je: co nejméně hluku a exhalací pod našimi okny.

Budeme pokračovat ve vytváření těch nejlepších podmínek pro cyklisty na Praze 2, protože tím nepodporujeme pouze zdravého ducha, ale chráníme naše životní prostředí. Budeme i nadále podporovat aktivity spojené s cyklistikou, např. „Zažít město jinak“.

Doprava v klidu = přednostní parkování pro rezidenty

Od zavedení zón placeného stání existuje velká skupina příznivců tohoto opatření, ale také velká skupina jeho odpůrců. Vždy jsme se snažili dojít ke kompromisnímu řešení tak, aby bylo spokojeno maximální množství občanů. Prosadili jsme vydávání pečovatelských parkovacích karet pro rodinné příslušníky našich seniorů a zdravotně postižených občanů. Podpoříme zavedení smíšených zón všude tam, kde je budou občané požadovat a zasadíme se o to, aby zejména o víkendech mohli na uvolněných místech v modrých zónách bezplatně parkovat i návštěvníci Prahy 2. Podpoříme budování garáží jak ve vnitroblocích, tak na veřejných prostranstvích při současné ochraně zeleně.

Krásné chodníky = vizitka městské části

Rekonstrukce a úpravy chodníků vnímáme jako jeden ze základních pilířů důstojného a uspokojivého vzhledu městské části jako celku. Budeme pokračovat ve finanční spoluúčasti na opravách a rekonstrukcích chodníků se správcem komunikací tak, abychom každý rok dosáhli dalších opravených ploch.

4. DOBRÁ ŠKOLA – LEPŠÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ
Vzdělávání je investicí do budoucna, která znamená bohatší a kvalitnější život. K dobrému vzdělání je zapotřebí kvalitní školství. Jde nám o to, aby v naší městské části našly zajímavé místo k bydlení rodiny s dětmi. Víme, že jedním z nejdůležitějších parametrů pro takové rodiny jsou právě kvalitní školy. A my je chceme nabídnout.

Nové jesle a rozšíření kapacity mateřských škol

Pro naše nejmenší občánky fungují v Praze 2 jesle, které jsou pod správou Centra sociálních služeb. Jde o zařízení rodinného typu s profesionálním personálem a těší se velké oblibě jak dětí, které ho navštěvují, tak i rodičů, kteří vědí, že jejich děťátko dostává tu nejlepší péči. Denně pobyt v jeslích využije až 70 dětí.

Bohužel kapacita není stále ještě dostačující a poptávka výrazně převyšuje nabídku. A proto je naší prioritou urychleně najít vhodné prostory a zřídit další jesle.

Městská část zřizuje 9 mateřských škol. Vždy jsme usilovali a budeme i nadále usilovat o to, aby děti v našich mateřských školách byly spokojené a šťastné. Není důležité pouze to, aby školička měla krásné prostředí a byla moderně vybavena, je také klíčové, aby měla profesionální pedagogy. Proto budeme i nadále investovat do modernizace mateřských školek a z rozpočtu obce budeme finančně podporovat pedagogy.

V tomto roce se podařilo rozšířit kapacitu mateřských škol o 45 nových míst, ale o umístění dětí usiluje každý rok více a více rodičů a my na tuto poptávku umíme reagovat. Budeme i nadále rozšiřovat kapacitu mateřských školek tak, abychom vyhověli maximálnímu počtu žádostí a uspokojili co největší počet dětí a rodičů.

Dále budeme podporovat stávající i nově vzniklé privátní mateřské školy a dětská centra tak, aby rodiče a děti měli opravdu možnost výběru z pestré nabídky předškolních zařízení.
Jazyková vybavenost našich dětí je základ.

V dnešním globálním světě je jednou z klíčových rolí škol umožnit dětem kvalitní a pestrou výuku cizích jazyků. Chceme v rozpočtu městské části vyčlenit finance, které budou určené na podporu výuky cizích jazyků v našich základních školách.

Naším cílem je, aby každé dítě v základních školách Prahy 2 mělo možnost vyjet na zahraniční tábor, aby navštívilo zemi, kde se hovoří jazykem, který se učí, aby vnímalo naši zemi jako součást společenství ostatních států, aby tak mělo jasný a praktický důvod k výuce cizích jazyků.

Kvalitní a dobrá škola není jen o výuce

Kvalitní a dobrá škola nenabízí pouze kvalitní a dobrou výuku, ale i přitažlivé a pestré volnočasové aktivity. Budeme maximálně nápomocni školám při organizaci těchto aktivit. Zejména v nadstandardní výuce cizích jazyků, sportovních, výtvarně-uměleckých a ostatních aktivitách.
Míra integrace dětí s handicapem, se vzdělávacími nebo výchovnými problémy, je v naší městské části jednou z nejvyšších v celé Praze. Zapojení handicapovaných dětí do standardních škol je tou nejlepší cestou, jak je zapojit do společnosti svých vrstevníků a vytvořit mezi dětmi běžné sociální vztahy.

I nadále budeme dbát na to, aby byly v rozpočtu MČ Prahy 2 vyčleněny finanční prostředky na individuální ohodnocení pedagogických pracovníků základních škol nad rámec jejich běžných platů tak, abychom je motivovali k co nejlepší práci s našimi dětmi.

Budeme i nadále finančně podporovat působení školních psychologů, což považujeme za nejlepší pomoc při řešení drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů na školách.

Naším cílem je, aby školy v Praze 2 byly všestranné a abychom uspokojili různorodou poptávku rodičů a jejich dětí.

5. DŮSTOJNÉ STÁŘÍ – JISTOTA BEZPEČÍ
Praha 2 je městskou částí, kde podíl obyvatel v seniorském věku tvoří výrazně početnou skupinu obyvatel. Podíl seniorů nad 65 let se pohybuje kolem 20 %. Proto je velmi důležité, aby komunální politici znali přesné potřeby svých seniorů.

Městská část Praha 2 zřizuje Centrum sociálních služeb – to již dnes poskytuje pestrou škálu služeb, které jsou velmi využívané a hlavně potřebné pro seniory.

Nový domov pro seniory

Přímo v Centru sociálních služeb je ubytováno kolem 70 seniorů. Klienti zde mohou využít jak standardní pobytové služby pro seniory, tak i „odlehčovací pobytovou službu“ – to znamená, že senior je v domově ubytován pouze na přechodnou dobu. Obě služby klienti hojně využívají, a proto kapacita stávajícího zařízení stále ještě není dostatečná. Náš cíl je zřídit vedle obou existujících ještě jeden moderní dům pro seniory tak, abychom byli schopni uspokojit co nejvíce zájemců z Prahy 2.

Zároveň zřídíme hospicová lůžka tak, aby tato služba byla obyvatelům Prahy 2 na dosah.

Nové domy s pečovatelskou službou

Pro seniory, kteří nepotřebují zdravotní péči 24 hodin denně, ale přesto jim jejich zdravotní stav neumožňuje zůstat v domácím prostředí, nabízíme již dnes možnost žít v domech s pečovatelskou službou. Tyto domy nabízejí malometrážní byty, kam za klienty denně dochází pečovatelská služba, která jim pomáhá s běžnými domácími pracemi (úklid, nákup), s osobní hygienou apod. Tyto domy dnes bohužel ne vždy splňují potřebná kritéria moderního bydlení. Naším závazkem bude v následujících čtyřech letech tyto domy zrekonstruovat a uvést do takového stavu, aby tu senioři našli důstojné místo pro svůj život.

Terénní služby pro seniory

Domácí ošetřovatelskou péči, kterou se rozumějí denní návštěvy zdravotnického personálu přímo v bytech, využívá týdně až 80 klientů. Přes 300 klientů využívá denní pečovatelskou službu, tedy návštěvu doma u klienta a pomoc s běžnými domácími pracemi a osobní hygienou. Velmi oblíbenými službami dále jsou: terénní odlehčovací služba (zajištění dohledu nad seniorem pro rodiny, které pečují o svého blízkého v domácnosti), doprava k lékaři (zdarma doprava k lékaři ve sjednaném dni a hodině) a denní stacionář (lidově nazývaný „školka“ pro seniory). Stávající služby budeme i nadále finančně zabezpečovat a zároveň budeme vytvářet podmínky pro rozšiřování nových potřebných služeb. Platí přitom, že potřeb je více než možností jejich finančního zabezpečení. Přesto hledáme další formy, jak usnadnit život seniorům v Praze 2. Máme v úmyslu dlouhodobé zajištění služby „domovy se zvláštním režimem“ pro občany v důchodovém věku a s mentální retardací.

6. DOSAŽITELNÁ POMOC PRO POTŘEBNÉ – POMOCNÁ RUKA V NOUZI
Je naší povinností podat pomocnou ruku občanům, kteří jsou v sociální nevýhodě z důvodu věku, zdravotního postižení nebo přechodné životní nepřízně, a postarat se o ně. V této oblasti patří pomoc především těm potřebným, kteří již nejsou schopni z důvodu postižení si o ni říct. Víme, jak tyto spoluobčany vyhledávat v zajetí jejich domova i jak potřebnou pomoc nabídnout. Samozřejmě budeme dohlížet, aby dobrá vůle a solidarita nás všech nebyla zneužívána.

Pomoc pro zdravotně postižené

Tam, kde nepomůže stát, musí přispěchat na pomoc obec. Jedná se o finanční příspěvek na nákup služeb asistenta pro občany, jejichž příjmy jsou kriticky nízké. Dále jde o odlehčovací služby pomoci v domácnosti, které umožní zdravotně postiženému zůstat doma v rodině, na druhé straně členům rodiny věnovat se svému zaměstnání. Denní stacionáře začínají být vzhledem k demografickému vývoji žádanou službou, která rozhodně nezůstane nepovšimnuta. Budeme i nadále podporovat nestátní sdružení, která poskytují služby pro zdravotně postižené na území městské části Praha 2. Tyto organizace pracují přímo v terénu, proto lépe znají potřeby své klientely. Jenom díky jim můžeme rozšiřovat chráněné bydlení či chráněné dílny. S jejich pomocí umíme nabídnout např. osamělým s mentální retardací bezpečné bydlení. Za zásadní trend do budoucna považujeme podporu nestátních neziskových organizací a sociálních služeb až do domu.

Pomoc s bydlením těm nejpotřebnějším

V roce 2008 jsme zahájili unikátní projekt pomoci s bydlením pro občany, kteří dosáhli důchodového věku (nad 65 let), a pro občany s vážnými zdravotními problémy (držiteli ZTP/P). Projekt umožňuje seniorům a zdravotně postiženým přestěhování do menších bytů, přiměřených jejich příjmům, v domech spravovaných městskou částí. Pokud jejich příjmy stále nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, městská část nabízí finanční výpomoc. Pomoc je určena i obyvatelům nájemních bytů v soukromých domech. Tento projekt zachováme i do budoucna a budeme upravovat podmínky a kritéria podle konkrétní situace těch nejpotřebnějších.
Budeme i nadále vyhodnocovat poptávku po azylových bytech a vždy budeme mít možnost nabídnout tuto formu ubytování, a to převážně maminkám s dětmi.

Pomoc pro nejzranitelnější

Hrozba domácího násilí a týrání dětí nás vede k rozšíření péče o oběti této formy kriminality. Proto podle potřeby rozšíříme spolupráci se specializovanou organizací, která v Praze 2 tento problém účinně řeší. Jedná se nejen o azylové bydlení, ale i o utajené adresy. Velmi aktuální je konzultační pomoc při řešení finanční tísně a ztrátě zaměstnání. Podpoříme organizace, které nabízejí asistenci a pomoc lidem, kteří se nezaviněně dostali do tíživé životní situace.

7. DOKONALÁ OCHRANA ZELENĚ
Na své parky může být Praha 2 pyšná. Tolik zeleně v centru města, jako má naše městská část, je velké bohatství, a proto o něj budeme odpovědně pečovat. Chceme, aby zeleň a parky v Praze 2 byly nejen ozdobou naší městské části, ale hlavně místem k odpočinku, sportu a příjemnému pobytu v přírodě. Revitalizace zelených ploch musí být prováděna velmi citlivě, aby poskytla vyžití všem občanům Prahy 2 a aby byly zároveň zachovány co největší plochy zeleně.

Maximální péče o parky

Kladli jsme vždy velký důraz na údržbu zeleně a postupnou revitalizaci našich parků. Na základě jejich podrobného pasportu zajistíme průběžnou obnovu zeleně. Hodnotné stromy a keře budeme chránit před devastací. Zajistíme vždy rychlou reakci na poškození jak parkového mobiliáře, tak i zeleně. Budeme pokračovat ve výstavbě automatických závlah tak, aby naše parky nebyly vyprahlým mlatem. Vytvoříme informační systém, který občany seznámí s historií, stavebními i přírodními zajímavostmi ve veřejném prostoru.

Výsadbou zeleně chceme přispět ke snížení škodlivých látek v ovzduší a zlepšit tak prostředí pro život občanů Prahy 2.

Chceme vytvořit podmínky pro pokojné soužití všech obyvatel v parcích. Ve větších parcích stanovíme území pro volný pohyb psů tak, abychom i domácím čtyřnohým mazlíčkům dopřáli volný pohyb a výběh po zelených plochách.

Nové zahrady a revitalizace parků

Přestože je rozloha zelených ploch v naší městské části nesrovnatelná s ostatními obvody vnitřního města, máme rozsáhlé plány na vybudování dalších parků. Na nově otevřenou a opravenou zahradu Ztracenka a na zrekonstruovaný Bastion naváže nový park Horská, včetně nové úpravy této ulice. Propojíme park Horská i Bastion s upravenou horní částí parku Folimanka včetně nové cesty do spodní části parku. Na Folimance zpřístupníme Botič, ten se stane součástí parku a nikoli jen ohrazeným korytem. Upravíme prostor parku před sportovní halou USK Praha. Dokončíme revitalizaci Havlíčkových sadů. V Riegrových sadech obnovíme historickou bránu při ulici Vozová a zrekonstruujeme a zpřístupníme přilehlý hospodářský dvůr, pro který najdeme nové využití. Budeme jednat se Sokolem Královské Vinohrady za účelem lepšího využití areálu pro širokou veřejnost. V sadech Svatopluka Čecha zajistíme novou fontánu a úpravu vodní nádrže. Na Karlově náměstí budeme pokračovat v úsilí o rekonstrukci nejen parku, ale celého náměstí. To je velký úkol, protože Karlovo náměstí musí splňovat i zdánlivě protikladné požadavky: je zde živý městský ruch, ale i klidová zóna pro odpočinek a relaxaci, a navíc musíme pečovat o historické dědictví, zanechané předchozími generacemi. Budeme proto jednat s odborníky na památkovou péči tak, abychom nalezli řešení, které s úctou k historii také umožní splnění současných požadavků obyvatel Prahy 2. Budeme usilovat o dopravní zklidnění trasy Resslova – Ječná, Žitná.

Údržba a obnova pouliční zeleně

Zasadíme se o doplnění zeleně v ulicích všude tam, kde to umožní vedení podzemních inženýrských sítí. Budeme požadovat průběžné doplňování zeleně do volných rabátek. Zajistíme květinovou výzdobu vybraných komunikací. I nadále budeme podporovat naše občany prostřednictvím minigrantů, které budou určeny na zlepšení okolí jejich bydliště. I do budoucna budeme pořádat soutěže v ochraně zeleně, které se těší velké oblibě mezi občany naší městské části.

8. DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO VŠECHNY
Městská část Praha 2 se může pyšnit tím, že je centrální městskou částí, ale zároveň i rezidentní městskou částí, a vlastní zhruba 15 procent bytového fondu v Praze 2. Kombinace těchto dvou charakteristik přináší svá úskalí, ale i svá pozitiva. Na komunálních politicích je, aby co nejlépe a v zájmu všech občanů Prahy 2 tato úskalí překonávali a svými činy bydlení občanů Prahy 2 zkvalitňovali.

Bydlení pro všechny – základní povinnost městské části

Mezi základními povinnostmi městské části je, aby se postarala o bydlení těch občanů, kteří z naléhavých důvodů potřebují pomoc a podporu. Budeme i nadále podporovat a rozvíjet následující bytové programy:

  • Byty pro sociálně potřebné občany, kteří nemají vlastní byt a jsou ne vlastním přičiněním v mimořádně složité životní situaci.
  • Sociální obecní byt pro občany, kteří nemohou hradit, kvůli svému věku či postižení, rostoucí nájmy, a to jak v obecním, tak v soukromém domě.
  • Byty pro mladé rodiny, pro novomanžele, kteří potřebují startovací podporu při zakládání rodiny.

Jednostranné zvyšování nájemného může městská část ovlivnit pouze v obecních domech a nájemních bytech. Jen zde se mohou komunální politici rozhodnout, zdali nájemné zvýší, či nikoliv. Rozhodnutí musí být vždy učiněno na základě objektivních kritérií: jedním z nejlepších ukazatelů jsou ceny tržního nájemného dosahovaného v obecních bytech formou aukcí. Tento ukazatel je pro nás směrodatný, a proto představitelé ODS rozhodli, že pro rok 2011 se nebude zvyšovat nájemné. Zákon umožňuje městské části nájemné zvýšit ještě v roce 2012, ale v případě, že ceny tržního nájmu v obecních bytech budou vykazovat dosavadní trend i do budoucna, nepřipustíme jednostranné navýšení nájemného ani v roce 2012.

Veřejné dražby nájmů bytů – příklad průhlednosti

V roce 2009 jsme nastartovali unikátní způsob pronájmu volných obecních bytů. Je to forma veřejné dražby, která vylučuje veškeré pochybnosti o průhlednosti a spravedlivosti při nakládání s obecními byty na Praze 2. Městská část Praha 2 tímto způsobem pronajímá průměrně 7 bytů měsíčně, jejichž veřejně vydražené ceny se velmi blíží současné úrovni dříve regulovaného nájemného. Budeme proto i nadále velmi razantně prosazovat tento způsob nakládání s obecními byty a tím umožníme dostupné bydlení pro všechny.

Při nakládání s obecním majetkem budeme i nadále přijímat veškerá opatření, která v co největší míře zamezí případnému korupčnímu chování. Chceme, aby pod veřejnou kontrolou bylo i zadávání a hodnocení výsledků veřejných zakázek zejména na stavební, ale i jiné práce financované z veřejných prostředků.

Prodej obecního majetku

Jsme toho názoru, aby si městská část ponechala pouze takový majetek, který nezbytně potřebuje k zajišťování potřeb občanů. Jedná se především o byty menších rozměrů potřebné pro řešení bytových problémů sociálně potřebných spoluobčanů. Ostatní majetek chceme prodat za standardních podmínek, tedy nájemníkům za ceny v místě a čase obvyklé, a formou, kterou si sám kupující zvolí. Buď prodáme celý dům právnické osobě složené z nájemníků příslušného domu, nebo nabídneme k prodeji jednotlivé byty na základě prohlášení vlastníka.

Naopak budeme prosazovat, aby majetek, který by mohl sloužit občanům Prahy 2, městská část nakupovala. Jedná se především o stavby ve veřejných parcích, kde se střetávají zájmy soukromých vlastníků těchto staveb s našimi požadavky na chování ve veřejném prostoru.

9. DOSTATEK PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VOLNÝ ČAS – NEZBYTNÁ PODMÍNKA KVALITNÍHO
Kulturní, pestré a kvalitní volnočasové vyžití pro všechny skupiny obyvatel, takový je náš cíl. Zájmy jednotlivců jsou rozdílné. Proto jsme se rozhodli být maximálně všestranní a poskytnout kulturní a volnočasové vyžití co největší skupině obyvatel Prahy 2. Uděláme vše pro to, aby občan Prahy 2 mohl ve svém okolí najít pro sebe a pro svou rodinu co nejširší paletu možností, jak využít svůj volný čas.

To nejlepší pro naše nejmenší

Praha 2 se může pyšnit těmi nejhezčími a nejmodernějšími dětskými hřišti v celé Praze. Dali jsme si záležet, aby každé dětské hřiště bylo něčím specifické a aby nabídlo každému dítěti rozmanité vyžití. Také jsme velmi dbali na to, abychom uspokojili i větší děti, a proto jsme pro ně připravili multifunkční hřiště, která nabízejí plochu nejen pro veškeré míčové hry, ale také koloběžkovou dráhu, in-line dráhu atd. Náš cíl byl, abychom do konce tohoto volebního období nově zrekonstruovali všech pět velkých dětských hřišť. A to se nám podařilo. Jediné velké hřiště, které ještě čeká na kompletní rekonstrukci, je hřiště na Karlově náměstí, a i zde vybudujeme v rámci celkové rekonstrukce náměstí nové velké dětské hřiště.

V následujícím volebním období si klademe za cíl zrekonstruovat všechna malá hřišťátka, která představují relaxační oázy klidu a zeleně v jinak velmi rušných lokalitách.

Pro děti, které nenavštěvují jesle nebo školku, a přesto je rodiče potřebují čas od času krátkodobě hlídat, zřídíme dětskou hernu s pedagogicky vyškoleným personálem, kde po předběžné dohodě může rodič své dítě nechat tak, aby si mohl vyřídit potřebné záležitosti v klidu, bez stresu a s klidným vědomím, že jeho dítě je v profesionální péči a bezpečí.

Podporujeme aktivní stáří – klub Dvojka pro seniory

V minulém roce jsme spustili velmi úspěšný projekt pod názvem Dvojka pro seniory – klub seniorů Prahy 2. V rámci tohoto projektu jsou pořádány mnohé kulturní, sportovní a výukové aktivity. Můžeme zmínit plavání a cvičení pro seniory, počítačovou výuku, besedy různého druhu, výlety, přednášky o bezpečnosti, zdravovědě atd. Tvrdíme, že naši senioři si zaslouží, aby se jim dostalo patřičné péče, a proto tyto programy budeme i nadále aktivně rozšiřovat. V rámci klubu se velmi osvědčila nabídka partnerů městské části na různé slevové pobídky a benefity, a proto chceme i nadále rozšiřovat ve spolupráci s těmito i dalšími partnery nabídku výhodných slev pro seniory. Tento klub pojímáme jako místo, kam se naši senioři mohou obracet se všemi svými dotazy a potřebami.

Jedním z našich cílů je vybudování speciálních hřišť pro seniory, nových ploch pro sportovní vyžití (petangové plochy, šachové koutky, apod.) a organizování sportovních aktivit v našich parcích tak, aby si aktivní senioři uchovali co nejdéle sportovního a zdravého ducha.

Kultura a sport pro všechny

Budeme podporovat a rozšiřovat nabídku kulturních akcí na Novoměstské radnici, budeme i nadále spolupořádat kulturně-společenské akce v Národním domě na Vinohradech. Některé z nich se staly již tradicí, a my budeme usilovat o jejich zachování. Zejména Vinobraní v Grébovce, které se koná přímo na proslulé vinici, je jednou z akcí, která neodmyslitelně patří ke Královským Vinohradům. Rozšíříme i akce na náplavce, bleší trhy, Jarmark neziskových a chráněných dílen, Farmářské trhy atd. Budeme rozvíjet a rozšiřovat kulturní nabídku pro občany Prahy 2 tak, aby si každý z pestré škály mohl vybrat.

Budeme rovněž podporovat veškeré sportovní a volnočasové akce, které se uskuteční v našich parcích a na území městské části Prahy 2. Příkladem je cvičení pro maminky s možností hlídání dětí, sportovní akce pro děti a jiné.